Islamisamizdat

Shaykh Daoud’s Blog

Wherever you turn, there is the Face of God

leave a comment »

An Curàn Gàidhlig Beannachte

Sir mi tèarmann le Allah Fhèin bho’n t-Sàtain clachte

An Dara Buaileag (An Agh) (2): 115

An Ainm Allah an Nì Sàr-thruacanta ’s Sàr-thròcaireach

Agus tha an Ear is an Iar aig Dia; is mar sin ge b’ àite tionndaidh sibh, ‘s an àite sin Gnùis Dhé Fhéin. Gu dearbh tha Dia ‘na leathann-sgaoilteach is ‘n uile-fiosail.

Dearbh Allah Fhèin gu fìrinneach

© D Rosser-Owen 2009 All Rights Reserved

Written by David Rosser Owen

June 8, 2009 at 11:52 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: