Islamisamizdat

Shaykh Daoud’s Blog

Am Buaileag An t-Àm: Souratu-l ‘Asr

leave a comment »

An Curàn Gàidhlig Beannachte

Sir mi tèarmann le Allah Fhèin bho’n t-Sàtain clachte

An Ceudamh Buaileag thar an Trì (103):

An t-Àm

An Ainm Allah an Nì Sàr-thruacanta ’s Sàr-thròcaireach

Air an t-Àm,
‘S ann a tha an cinneadh-daonna air chall,
Saor o iad a’ creidsinn is a’ dèanamh deagh-bheusan
Agus ag earalachadh air an fhìrinn,
Agus ag earalachadh air an fhoighidinn.

Dearbh Allah Fhèin gu fìrinneach

© D Rosser-Owen 2009 All Rights Reserved

Written by David Rosser Owen

June 6, 2009 at 5:33 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: