Islamisamizdat

Shaykh Daoud’s Blog

Caoineadh (Crying)

leave a comment »

Caoineadh (1978)

Chuala mi caoineadh nan ròn o’n chuan a nochd
Fad an latha chaidil iad ‘s a’ ghréin air an sgeir
Is ma chaoin iad cha chuala mi aon ràn
Ach a nis tha gach nì sàmhach, is chluinn mi
Fuaman nach cluinnear od cionn fuaman a’ bhaile.
‘S ann air mo ghlùinean a bha mi aig an ám
Is shaoileam gun cuala mi cuideachd
Caoineadh nan truaghan a tha a nochd tinn
An cràdh am bròn gun leabaidh is gun nì
Chuala mi caoineadh an t-saoghail a’ tigh’nn orm
O ‘n chuan, is o ‘n talamh, gus an do lìonadh
Cluasan mo spioraid; is ged a dh’éirich mi
A m’ sheasamh cha do sguir an éibh.
Saoil am b’ e caoineadh nan ròn
Caoineadh muinntir an t-saoghail is iad air sgeir
A’ feitheamh ri rothart an spioraid
Gu an cur air bhog, is seòladh
Air sruth lìonaidh gu Tìr a’ Gheallaidh.

Crying (Caoineadh)

I heard the crying of the seals from the sea tonight
All day they slept on a rock in the sun
And if they cried I did not hear.
But now all is silent and I can hear
Sounds not audible above the noises of the village.
I was on my knees at the time
And methought I also heard
The crying of the poor people who are sick
In pain, bereaved, homeless, destitute.
I heard the crying of the world coming at me
From the sea, and the land, until in spirit
My ears were filled. And though I rose
Upright, the cry did not cease.
I wonder if the crying of the seals
Was the crying of the people of the world on a rock
Awaiting the spring tide of the spirit
To set them afloat to sail
On flowing tide to the Promised Land.

An t-Urr Ruairidh MacDhòmhnaill (Rev Roderick MacDonald)
Ann Leth-cheud Bliadhna (in Fifty Years), 1978.

Advertisements

Written by Daoud Rosser-Owen

February 18, 2009 at 11:27 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: